เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 41-45 of 60 results.
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4