ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

      อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กำนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

      มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6. จัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม รวมทั้งการสนับสนุนการดูแลพัฒนาเด็กเล็ก

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

          การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดกรบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

      มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจะจัดกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา

2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า

9. เทศพาณิชย์

    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

หมวดที่ 2  การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

    มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

5. การสาธารณูปการ

6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9. การจัดการศึกษา

10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14. การส่งเสริมกีฬา

15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ

24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25. การผังเมือง

26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28. การควบคุมอาคาร

29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ปฎิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ควบคุมดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผล  ติดตามผลาน  ประสานงานและวินิจฉัย สั่งการต่าง ๆ  และรับผิดชอบการปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล และปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      ๑. ฝ่ายอำนวยการ   ปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามผลงาน  ประสานงาน  และวินิจฉัยสั่งการงานต่าง ๆ ดังนี้

            ๑.๑ งานการเจ้าหน้าทีี่

           -งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้า

          -งานดำเนินการสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงานเทศบาล

          -งานดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานจ้าง การเพิ่มค่าจ้าง การให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่งน         

           -งานประเมินประสิทธิาภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานนำเสนอการพิจารณาความดีความชอบ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

           -งานจัดเตรียมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเพ่ิ่มค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษและการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษเกษียณราชการ

           -งานเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขั้น

           -งานดำเนินการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการ ลูกจ้างประจำพ้นจากตำแหน่ง หรือจัดทำโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

           -งานการขออนุมัติเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ เงินทำขวัญ

           -งานจัดทำคำสั่งบัญชีเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

           -งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฎิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน

           -งานจัดทำคำสั่งให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ  การยืมตัวข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นมาช่วยปฎิบัติงาน

           -งานจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน  หนังสือรับรองความประพฤติ  และหนังสือรับรองการให้พนักงานเทศบาลไปสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือก ที่ส่วนราชการอื่น

           -งานทะเบียนประวัติ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

           -งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

           -งานบันทึกโปรแกรมบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โปรแกรมการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) และระบบ            โปร แกรมอื่นๆ ด้านงานบริหารงานบุคคล

           -งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และหารือคุณวุฒิการศึกษา

           -งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

           -งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำประโยชน์

           -งานฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิาภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

           -งานศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           -การให้คำแนะนำ ปรึกษา เสนอแนะ ตอบข้อซักถาม จัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือเอกสารเผยแพร่ด้านการปฎิบัติการ

           -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๑.๒ งานธุการ

           -งานกิจการของสภาเทศบาล   

           -งานเกี่ยวกับจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

           -งานจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา พัสดุ ของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานร่าง-บันทึกเสนอหนังสือราชการ งานธูรการ สำนักปลัดเทศบาล

           -งานร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ งานธูรการ สำนักปลัดเทศบาล

           -งานโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ ของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานควบคุมและเก็บรักษาแฟ้มเอกสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ และเรื่องอื่น ๆ ทุกประเภท

           -งานคัดกรอง พิจารณาแยกหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก

           -งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานควบคุม การลงทะเบีบยรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ของเทศบาล

           -งานตรวจสอบ กลั่นกรอง การเสนอหนังสือราชการ งานธูรการสำนักปลัดเทศบาล

           -งานศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรม

           -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานนิติการ

              -งานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ร่าง และ พิจารณา ตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

              -งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี

              -งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์

              -งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ 

              -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายปกครอง   ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู่้ควบคุมดูแล  ตรวจสอบ ติดตามผลงาน ประสานงานและวินิจฉัยสั่งการงานต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีงานที่รับผิดชอบ ๓ งาน ดังนี้

        ๒.๑  งานทะเบียนราษฎร

            -งานการรับแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งย้ายเข้าและย้ายออก

            -งานการรับแจ้งย้ายปลายทางงจากสำนักทะเบียนต้นทาง-ปลายทาง

            -งานการรับแจ้งเกิด-แจ้งตาย รวมถึงแจ้งเกิดเกินกำหนด

            -งานแการแจ้งเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

            -งานการขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

            -งานการตรวจสอบหลักฐานและคัดเสำเนาทะเบียนบ้าน

            -งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

            -งานให้บริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน รับแจ้งรื้อถอนบ้าน

            -งานเกี่ยวกับจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

            -งานร่าง โต้ตอบ หนังสือของงานทะเบียนราษฎร

            -งานจัดจ้างและฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร

            -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      ๒.๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

              -งานรักษาความปลอดภัย จัดเวรเตรียมพร้อมประจำสถานที่ราชการ  

             -งานป้องกันและระงับอัคคัภัย

             -งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป  รายงาน เสนอแนะ เกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย  วาตภัย

             -งานตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  บำรุงรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  ประจำสถานีและรถยนต์ ให้พร้อมที่จะปฎิบัติงานได้ตลอดเวลา

             -งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             -งานฝึกซ้อมแผนและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             -งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ และบันทึกรายงานการปฎิบัติ

             -งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)

             -งานประสานงานกับอำเภอและจังหวัดในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

             -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      ๒.๓  งานรักษาความสงบ

             -งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ               -งานควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

             -งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะ วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

             -งานติดต่อประสานงานกับอำเภอและจังหวัด ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

             -งานมวลชนต่าง ๆ

             -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               

       

        

 

กองคลัง

      ผู้อำนวยการกองคลัง    รับผิดชอบและควบคุมภายในกองคลังทั้งหมดและบังคับบัญชาพนักงานและพนักงานจ้างฝ่ายต่าง ๆ ในกองคลัง ให้ปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนี้

     ฝ่ายบริหารงานการคลัง    มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฎิบัติหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี  งานสถิติการคลัง ดังนี้ั

     -เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลังในการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงาน การจัดการงานด้านต่าง ๆ และงานเอกสารภายในกองคลัง

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการซื้อและการจ้างพัสดุ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ รวมทั้งใบเสร็จรับเงิน     

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการจำหน่ายพัสดุ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

     -รับผิดชอบและควบคุมจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท   

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำสถิติรายรบ และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และรายข่ายประจำปีงบประมาณ

     -รับผิดชอบและควบคุมจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ

     -รับผิดชอบและควบคุมจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม

     -รับผิดชอบและควบคุมจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินอุดหนุน

     -รับผิดชอบและควบคุมการรายงานงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง

     -รับผิดชอบ  ดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุมการปฎิบัติงานทุกงานภายในฝ่ายบริหารงานคลังให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

     -รับผิดชอบทางด้านความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ หรือการจัดจ้างก่อนเสนอความเห็นให้อนุมัติ เพื่อจ่ายชำระสำหรับการซื้อหรือการจ้างนั้น ๆ

     -ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของฏีกา ตลอดจนเอกสารประกอบฎีกาต่าง ๆ ว่าได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนถูกต้องแล้วหรือยังทั้งนอกและในงบประมาณ

     -ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำงบกระทบยอดธนาคาร และจัดการให้กระทบเช็คที่ยังไม่มีผู้มารับฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาที่เก็บอยู่กับเจ้าหน้าที่ีการเงินและบัญชี

     -เก็บเอกสารสิทธิของเทศบาล
     -ควบคุมงานบันทึกข้อมูลลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอเล็คทรอนิกส์ และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ควบคุมงานบันทึกข้อมูบการเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำฎีการ งบการเงิน  รายงานทางการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     งานพัสดุและทรัพย์สิน

     -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดและทรัพย์สิน

     -งานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

     -งานการซื้อและการจ้างพัสดุ   

     -งานทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

     -งานการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง

     -งานการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการเก็บรักษาพัสดุ

     -งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ

     -งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

     -งานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

     -งานการจำหน่ายพัสดุ

     -ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

     -งานบันทึกข้อมูลลงระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     งานการเงินและบัญชี 

    -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี

    -เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง ในการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงาน การจัดการงานด้านต่าง ๆ และงานเอกสารภายในฝ่ายบริหารงานการคลัง

    -งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

    -งานการจ่ายเงิน  การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค  การเขียนเช็คสั่งจ่าย  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายและจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย

    -งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

    -งานจัดทำรายงานประจำวัน   ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ   

    -จัดทำงบการเงินต่าง ๆ

    -รับผิดชอบในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับธนาคารรวมทั้งการแจ้งให้ธนาคารทราบในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้มีสิทธิถอนเงิน

    -ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินต่าง ๆ ของงานกองคลัง

    -งานบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำฎีกา งบการเงิน รายงานทางการเงิน ฯลฯ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

    -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

     งานสถิติการคลัง 

     -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง  หัวหน้างานสถิติการคลัง

     -งานตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของฎีกา  ตลอดจนเอกสารประกอบฎีการต่าง 

     -งานจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปี

     -งานจัดทำทะเบียนรายข่ายตามงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

     -งานจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายข่าย  งบประมาณคงเหลือ  เงินสะสม  และการโอนงบประมาณ

     -งานการจ่ายเงิน  การจัดทำรายงานจัดทำเช็ค การเขียนเช็คสั่งจ่าย ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายและจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย

     -การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการขัอมูลทางด้านสถิติการคลัง

     -งานบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  การจัดฎีกา  งบการเงิน  รายงานทางการเงิน ฯลฯ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     ฝ่ายพัฒนารายได้   มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในงานพัฒนารายได้  และงานผลประโยชน์และงานเร่งรัดรายได้

    -เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลังในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานการจัดการงานด้านต่าง ๆ  และงานเอกสารภายในกองคลัง

    -จัดการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานการจัดการงานด้านต่าง ๆ และงานเอกสารภายในฝ่ายพัฒนารายได้     

    -งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล 

    -งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

    -งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

    -งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

    -งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

    -รับผิดชอบ ดูแล  ตรวจสอบและควบคุมการรับแบบ ภ.ร.ด.๒ , แบบ ภป๑ , ภ.บ.ท.๕ พร้อมประเมิน

    -ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำยอดรายงานลูกหนี้และรายงานต่าง ๆ ภายในฝ่ายพัฒนารายได้

    -ตรวจสอบความถูกต้องในเสร็จภาษีต่าง ๆ

    -ควบคุมการนำเงินฝากธนาคารและการจัดทำใบสรุปนำเงินส่งของแต่ละวัน

    -ตรวจสอบความถูกต้องของมาตรฐาน ๓ ทุกสิ้นเดือน

    -รับผิดชอบ กำกับดูแล และควบคุมการจัดทำทะเบียนคุม  ควบคุมการบันทึกข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และดูแลจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระภาษี

    -รับผิดชอบ  ดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุมการปฎิบัติงานทุกงานภายในฝ่ายพัฒนารายได้ ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

    -รับผิดชอบติดตามเร่งรัดจัดเก็บรายได้ทุกประเภท

    -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    งานผลประโยชน์และกิจการเทศพาณิชย์ 

    -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง   หัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการเทศพาณิชย์

    -เป็นผู้ช่วยในการควบคุม  กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานการจัดการงานด้านต่าง ๆและงานเอกสารภายในฝ่ายพัฒนารายได้

    -งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายงานทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

    -งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕)

    -งานนรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น 

    -งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนกงานเจ้าหน้าที่

    -งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

    -งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น

    -งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องถที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

    -งานเก็บรักษา  และนำส่งเงินประจำวัน

    -งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

    -งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

    -งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์ฺเสียภาษีทราบล่วงหน้า

    -งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายงานทรัพย์สิน  หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

    -งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน กรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นภายในกำหนด

    -งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายภาษีท้องที่  (ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

    -งานเกี่ยวกับการดำเนินการยีดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

    -งานบันทึกข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

    -งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้

    -รับผิดชอบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย

    -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และงานอื่นที่เกี่่ยวข้องหรือตามที่ได้ร้บมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    งานพัฒนารายได้ 

    -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนารายได้

    -วิเคราะห์ วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้ของเทศบาล

    -งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขอุปสรรคในการจัดเก็บรายได

    -งานพิจารณา  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน  และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และรายได้อื่น

    -งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด

    -งานจัดทำประมาณการรายรับประจำปีของเทศบาล

    -งานตรวจสอบและหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารายได้

    -งานวางแผนและจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

     -งานกำหนดอัตราขั้นต่ำของการประเมินค่ารายปีในการให้เช่าทรัพย์สิน

     -งานจัดทำแผนพัฒนารายได้เทศบาล   

     -งานจัดเก็บและลงรายการเกี่ยวกับรายรับในทะเบียนผลประโยชน์และทะเบีบนคุมผู้ชำระภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

     -งานเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและลูกหนี้ค้างชำระ 

     -งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีทุกประเภท

     -งานจัดทำรายงานภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตควบคุมกิจการค้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เป็นรายได้ของเทศบาล

      -งานอุทรธรณ์   

     -งานบัญชีภาษีคงค้าง  

     - งานลงทะเบียนต่าง ๆ

     -เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

     -ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระทุกประเภทเร่งรัด  ติดตาม  ทวงถาม  ดำเนินการทางกฎฆมายเพื่อให้ภาษีค้างชำระดังกล่าวให้ลดน้อยลงหรือกรณีที่ต้องจำหน่ายก็ให้ดำเนินการตามระเบียบ ทางราชการ

     -งานบันทึกข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัยบัญชา

     ฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 

     งานแผนที่ภาษี/งานทะเบียนทรัพย์สิน/งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ

      -กำกับ ควบคุม  ดูแล  งานแผนที่ภาษี  งานทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิ

      -ปฎิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานแผนที่ภาษี  หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการขัอมูลแผนที่่ภาษี

      -รับผิดชอบและควบคุมการจัดทำแผนที่แม่บท  แบ่งโซน  แบ่งบล็อก  และทะเบียนทรัพย์สิน

      -รับผิดชอบและควบคุมงานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

      -รับผิดชอบและควบคุมงานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสชื่อ  เจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕)

      -รับผิดชอบและควบคุมงานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี

      -รับผิดชอบและควบคุมการจัดทำรายงานประจำเดือน

      -รับผิดชอบและควบคุมงานบริการข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

      -รับผิดชอบและควบคุมการจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล

      -รับผิดชอบและควบคุมงานบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

      -รับผิดชอบและควบคุมปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่่เกี่ยวข้อง

      -รับผิดชอบและควบคุมงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

      -รับผิดชอบและควบคุมงานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี

      -รับผิดชอบและควบคุมงานคัดลอกข้อมูลที่ที่ดิน

      -รับผิดชอบออกสำรวจภาษีที่ดิน  ภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย  และภาษีการค้า

      -รับผิดชอบเขียน ผ.ท. ๑,๒,๓  เขียนลงสมุดคุมโฉนด

      -รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้

      -เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ  ในการควบคุม  กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานการจัดการงานด้านต่าง ๆ และงานเอกสารภายในฝ่ายแผนที่ภาษี

      -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ

      งานธุรการ     

      -ปฎฺิบัติงานในตำแหน่ง  หัวหน้างานธูรการกองคลัง 

      -รับผิดชอบงานจัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายในกองคลัง

      -รับผิดชอบร่าง พิมพ์  ส่ง หนังสือโต้ตอบกับส่วนราชการต่าง ๆ

      -รับผิดชอบงานตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาและเอกสารก่อน-หลังเสนอผู้บังคับบัญชา     

      -รับผิดชอบงานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง

      -รับผิดชอบในการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินกองคลัง

      -รับผิดชอบในงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกเทศบาลตำบลนายาง

      -รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

      -รับผิดชอบงานเสนอเอกสารประกอบเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จ ความชอบเป็นพิเศษ

      -รับผิดชอบงานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

      -รับผิดชอบงานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

      -รับผิดชอบงานสวัสดิการของกองคลัง

      -รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและดูแลแฟ้มเอกสารทั้งก่อนและหลังนำเสนอผู้บังคับบัญา

      -ควบคุมการทำงานในหน้าที่ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

      -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแนห่งและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

           

      

 

กองช่าง

งานธุรการ

     ผู้อำนวยการกองช่าง 
     - ให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นหัวหน้าและให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการเป็นผู้ช่วย

งานควบคุมอาคารตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

     นายช่างโยธา
     - ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ช่างเขตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบสาธารณูปโภคต่าง ๆ                   เช่น ท่อระบายน้ำ, ไฟฟ้า และงานอื่นที่ปรากฎในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

     นายช่างโยธา
     - ให้นายช่างโยธา เป็นหัวหน้า และผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง

งานระวังชี้แนวเขต เรื่องร้องเรียน และกรณีพิพาท

     นายช่างโยธา
     - มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการระวังชี้แนวเขต เรื่องร้องเรียนและกรณีพิพาท 
     - โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง

งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

     นายช่างไฟฟ้า
     - มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบดูแลรักษาและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
     - การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ
     - โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง 

งานสวนสาธารณะ

     นายช่างโยธา
     - ให้นายช่างโยธา เป็นหัวหน้า โดยมี พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนสวน และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงาน                          ขับเครื่องจักรกลเบาเป็นผู้ช่วย
     - โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง 

กองการศึกษา

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

งานธุรการและการเงิน

     เจ้าพนักงานธุรการ
     - งานสารบัญ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     - งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
     - งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัของทางราชการ
     - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
     - งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
     - งานสวัสดิการต่าง ๆ
     - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการศึกษา  รวมถึงการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน
     - งานจัดทำฎีกาต่าง ๆ
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการ

     นักวิชาการศึกษา
     - งานประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลและดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - ทำหน้าที่ประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ในการจัดทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
     - งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
     - งานจัดตั้ง ยุบ เลิกสถานศึกษา
     - งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - จัดตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรม          ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
     - งานส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กฯ
     - งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลและ                    กองการศึกษา
     - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - งานสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และชุมชน
     - งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
     - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานฝ่ายบริหารการศึกษา

   หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     - งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
     - งานเกี่ยวกับการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
     - งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
     - งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา เกี่ยวกับอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชน
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
     - งานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
     - ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา
     - ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา เช่น การจัดตั้งชมรมมูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา
     - การดำเนินงานกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
     - งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
     - การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
     - งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

     - งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
     - งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
     - งานชุมชนต่าง ๆ
     - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
     - กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
     - จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
     - การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ 
     - การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา
     - การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
     - งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานธุรการ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานสารบรรณ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     - งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
     - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
     - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
     - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
     - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
     - งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
     - งานสวัสดิการต่าง ๆ
     - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
     - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
     - งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     - งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
     - งานสุขาภิบาลโรงงาน
     - งานอาชีวอนามัย
     - งานฌาปนกิจ
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานกวาดล้างทำความสะอาด
     - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
     - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
     - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเผยแพร่และฝึกอบรม

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
     - งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
     - งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
     - งานประเมินผล
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานด้านสุขศึกษา
     - งานอนามัยโรงเรียน
     - งานอนามัยแม่และเด็ก
     - งานวางแผนครอบครัว
     - งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
     - งานโภชนาการ
     - งานสุขภาพจิต
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
     - งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
     - งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
     - งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสัตวแพทย์

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
     - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
     - งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
     - งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
     - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
     - งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
     - งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
     - งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
     - งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
     - งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม

     มีหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้าง ควบคุมดูแล รับผิดชอบงานในกองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบและติดตามประเมินผล วินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้อง สั่งการในงานประจำ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบังคับ ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรักษาการหัวหน้ากองสวัสดิการสังคม เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลหรือทางราชการ เรื่องที่หัวหน้าหน่วยต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

(๑) ฝ่ายพัฒนาชุมชน

              - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการ ปรับปรุงชุมชนของตนเอง

                                                - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

                                                - งานจัดระเบียบชุมชน

                                                 - งานประสานงานและร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

                                                - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

                                                - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล

                                                - งานราชทัณฑ์

                                      (๒) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

                                                - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

                                                - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

                                                - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ

   - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

                                                - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังเคราะห์ภาคเอกชน

                                                - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

                                                - งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

                                                - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

                                                - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

                                      (๓) ฝ่ายสวัสดิการเด็กและเยาวชน

                                                - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

                                                - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

                                                - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองปัญญา

                                                - งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ

                                                - งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมวัย

                                                - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม

  สวัสดิการเด็กและเยาวชน

                                                - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

 

                                      (๔) งานธุรการ

                                                - งานสารบรรณ

                                                - งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

                                                - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

                                                - งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                                - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                                                - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                                                - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

 

กองการประปา

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การจดมาตรวัดน้ำ การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการประปา ดังนี้

งานผลิตและบริการ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานผลิตน้ำประปา
     - งานซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ ท่อส่ง และอื่น ๆ ของงานประปา
     - งานจดมาตรวัดน้ำ
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

งานการเงินและบัญชี

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานออกใบเสร็จเก็บเงินค่าน้ำประปา

     - งานควบคุมการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา
     - งานดูแลทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ประปา
     - งานการบัญชีกองการประปา
     - งานจัดทำคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)   งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

     1.1งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                    (1) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข
                    (2) งานจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

                    (3) งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                    (4) งานบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e - Plan)                             

                    (5) งานบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e – Plan – eMENSCR)                                

                    (6) งานประสานงานกับหน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ        สาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

                   (7) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี 

                    (8) งานจัดเก็บเอกสาร แจ้งเวียนหนังสือราชการของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                    (9) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                    (10) งานดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ

             1.2 งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                    (1) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล

                   (2) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ

                   (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             1.3 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตเทศบาล ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน และระดับเทศบาล

             1.4 งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล

          2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

             2.1 งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ
                    (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และอำนวย        ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                    (3) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                    (4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                    (5) งานตรวจสอบ กลั่นกรอง การเสนอหนังสือราชการ งานธุรการ

                    (6) งานควบคุมและเก็บรักษาแฟ้มเอกสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ และเรื่องอื่นๆ

                    (7) งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุอุปกรณ์
                    (8) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของกอง

                    (9) งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา พัสดุ

                  (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2.2 งานประชาสัมพันธ์

                      (1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

                      (2) งานจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล

                     (3) ประกาศเสียงตามสาย และประกาศเสียงตามสายเคลื่อนที่

                    (4) งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เสียงตามสาย ตลอดจนตรวจสอบการส่งกระจายเสียงตามสาย

                    (5) งานบันทึกภาพผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

                    (6) งานพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนายาง

                    (7) งานประสาน งานสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่นในการประชาสัมพันธ์

                    (8) งานประชาสัมพันธ์ทางรถยนต์กระจายเสียง

                    (9) งานประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าว

                    (10) ควบคุม ดูแล กำกับการจัดทำบอร์ด ป้าย ข้อมูล ความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

                    (11) วางแผน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ หรือประชาชนที่มาติดต่อ        ราชการ

                    (12) งานติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงาน      ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

           2.3 งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล  

                    (1) งานดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาล                                      

                    (2) งานจัดทำสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ สปอร์ตวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน        

                    (3) งานออกแบบ ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ