ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ปฎิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ควบคุมดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผล  ติดตามผลาน  ประสานงานและวินิจฉัย สั่งการต่าง ๆ  และรับผิดชอบการปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล และปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      ๑. ฝ่ายอำนวยการ   ปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามผลงาน  ประสานงาน  และวินิจฉัยสั่งการงานต่าง ๆ ดังนี้

            ๑.๑ งานการเจ้าหน้าทีี่

           -งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้า

          -งานดำเนินการสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงานเทศบาล

          -งานดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานจ้าง การเพิ่มค่าจ้าง การให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่งน         

           -งานประเมินประสิทธิาภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานนำเสนอการพิจารณาความดีความชอบ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

           -งานจัดเตรียมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเพ่ิ่มค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษและการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษเกษียณราชการ

           -งานเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขั้น

           -งานดำเนินการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการ ลูกจ้างประจำพ้นจากตำแหน่ง หรือจัดทำโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

           -งานการขออนุมัติเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ เงินทำขวัญ

           -งานจัดทำคำสั่งบัญชีเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

           -งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฎิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน

           -งานจัดทำคำสั่งให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ  การยืมตัวข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นมาช่วยปฎิบัติงาน

           -งานจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน  หนังสือรับรองความประพฤติ  และหนังสือรับรองการให้พนักงานเทศบาลไปสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือก ที่ส่วนราชการอื่น

           -งานทะเบียนประวัติ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

           -งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

           -งานบันทึกโปรแกรมบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โปรแกรมการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) และระบบ            โปร แกรมอื่นๆ ด้านงานบริหารงานบุคคล

           -งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และหารือคุณวุฒิการศึกษา

           -งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

           -งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำประโยชน์

           -งานฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิาภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

           -งานศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           -การให้คำแนะนำ ปรึกษา เสนอแนะ ตอบข้อซักถาม จัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือเอกสารเผยแพร่ด้านการปฎิบัติการ

           -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๑.๒ งานธุการ

           -งานกิจการของสภาเทศบาล   

           -งานเกี่ยวกับจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

           -งานจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา พัสดุ ของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานร่าง-บันทึกเสนอหนังสือราชการ งานธูรการ สำนักปลัดเทศบาล

           -งานร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ งานธูรการ สำนักปลัดเทศบาล

           -งานโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ ของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานควบคุมและเก็บรักษาแฟ้มเอกสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ และเรื่องอื่น ๆ ทุกประเภท

           -งานคัดกรอง พิจารณาแยกหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก

           -งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล

           -งานควบคุม การลงทะเบีบยรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ของเทศบาล

           -งานตรวจสอบ กลั่นกรอง การเสนอหนังสือราชการ งานธูรการสำนักปลัดเทศบาล

           -งานศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรม

           -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานนิติการ

              -งานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ร่าง และ พิจารณา ตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

              -งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี

              -งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์

              -งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ 

              -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายปกครอง   ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู่้ควบคุมดูแล  ตรวจสอบ ติดตามผลงาน ประสานงานและวินิจฉัยสั่งการงานต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีงานที่รับผิดชอบ ๓ งาน ดังนี้

        ๒.๑  งานทะเบียนราษฎร

            -งานการรับแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งย้ายเข้าและย้ายออก

            -งานการรับแจ้งย้ายปลายทางงจากสำนักทะเบียนต้นทาง-ปลายทาง

            -งานการรับแจ้งเกิด-แจ้งตาย รวมถึงแจ้งเกิดเกินกำหนด

            -งานแการแจ้งเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

            -งานการขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

            -งานการตรวจสอบหลักฐานและคัดเสำเนาทะเบียนบ้าน

            -งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

            -งานให้บริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน รับแจ้งรื้อถอนบ้าน

            -งานเกี่ยวกับจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

            -งานร่าง โต้ตอบ หนังสือของงานทะเบียนราษฎร

            -งานจัดจ้างและฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร

            -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      ๒.๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

              -งานรักษาความปลอดภัย จัดเวรเตรียมพร้อมประจำสถานที่ราชการ  

             -งานป้องกันและระงับอัคคัภัย

             -งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป  รายงาน เสนอแนะ เกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย  วาตภัย

             -งานตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  บำรุงรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  ประจำสถานีและรถยนต์ ให้พร้อมที่จะปฎิบัติงานได้ตลอดเวลา

             -งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             -งานฝึกซ้อมแผนและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             -งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ และบันทึกรายงานการปฎิบัติ

             -งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)

             -งานประสานงานกับอำเภอและจังหวัดในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

             -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      ๒.๓  งานรักษาความสงบ

             -งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ               -งานควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

             -งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะ วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

             -งานติดต่อประสานงานกับอำเภอและจังหวัด ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

             -งานมวลชนต่าง ๆ

             -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               

       

        

 

กองคลัง

      ผู้อำนวยการกองคลัง    รับผิดชอบและควบคุมภายในกองคลังทั้งหมดและบังคับบัญชาพนักงานและพนักงานจ้างฝ่ายต่าง ๆ ในกองคลัง ให้ปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนี้

     ฝ่ายบริหารงานการคลัง    มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฎิบัติหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี  งานสถิติการคลัง ดังนี้ั

     -เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลังในการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงาน การจัดการงานด้านต่าง ๆ และงานเอกสารภายในกองคลัง

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการซื้อและการจ้างพัสดุ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ รวมทั้งใบเสร็จรับเงิน     

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการจำหน่ายพัสดุ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

     -รับผิดชอบและควบคุมจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

     -รับผิดชอบและควบคุมงานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท   

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำสถิติรายรบ และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ

     -รับผิดชอบและควบคุมงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และรายข่ายประจำปีงบประมาณ

     -รับผิดชอบและควบคุมจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ

     -รับผิดชอบและควบคุมจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม

     -รับผิดชอบและควบคุมจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินอุดหนุน

     -รับผิดชอบและควบคุมการรายงานงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง

     -รับผิดชอบ  ดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุมการปฎิบัติงานทุกงานภายในฝ่ายบริหารงานคลังให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

     -รับผิดชอบทางด้านความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ หรือการจัดจ้างก่อนเสนอความเห็นให้อนุมัติ เพื่อจ่ายชำระสำหรับการซื้อหรือการจ้างนั้น ๆ

     -ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของฏีกา ตลอดจนเอกสารประกอบฎีกาต่าง ๆ ว่าได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนถูกต้องแล้วหรือยังทั้งนอกและในงบประมาณ

     -ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำงบกระทบยอดธนาคาร และจัดการให้กระทบเช็คที่ยังไม่มีผู้มารับฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาที่เก็บอยู่กับเจ้าหน้าที่ีการเงินและบัญชี

     -เก็บเอกสารสิทธิของเทศบาล
     -ควบคุมงานบันทึกข้อมูลลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอเล็คทรอนิกส์ และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ควบคุมงานบันทึกข้อมูบการเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำฎีการ งบการเงิน  รายงานทางการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     งานพัสดุและทรัพย์สิน

     -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดและทรัพย์สิน

     -งานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

     -งานการซื้อและการจ้างพัสดุ   

     -งานทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

     -งานการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง

     -งานการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการเก็บรักษาพัสดุ

     -งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ

     -งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

     -งานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

     -งานการจำหน่ายพัสดุ

     -ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

     -งานบันทึกข้อมูลลงระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     งานการเงินและบัญชี 

    -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี

    -เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง ในการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงาน การจัดการงานด้านต่าง ๆ และงานเอกสารภายในฝ่ายบริหารงานการคลัง

    -งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

    -งานการจ่ายเงิน  การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค  การเขียนเช็คสั่งจ่าย  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายและจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย

    -งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

    -งานจัดทำรายงานประจำวัน   ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ   

    -จัดทำงบการเงินต่าง ๆ

    -รับผิดชอบในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับธนาคารรวมทั้งการแจ้งให้ธนาคารทราบในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้มีสิทธิถอนเงิน

    -ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินต่าง ๆ ของงานกองคลัง

    -งานบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำฎีกา งบการเงิน รายงานทางการเงิน ฯลฯ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

    -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

     งานสถิติการคลัง 

     -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง  หัวหน้างานสถิติการคลัง

     -งานตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของฎีกา  ตลอดจนเอกสารประกอบฎีการต่าง 

     -งานจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปี

     -งานจัดทำทะเบียนรายข่ายตามงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

     -งานจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายข่าย  งบประมาณคงเหลือ  เงินสะสม  และการโอนงบประมาณ

     -งานการจ่ายเงิน  การจัดทำรายงานจัดทำเช็ค การเขียนเช็คสั่งจ่าย ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายและจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย

     -การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการขัอมูลทางด้านสถิติการคลัง

     -งานบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  การจัดฎีกา  งบการเงิน  รายงานทางการเงิน ฯลฯ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     ฝ่ายพัฒนารายได้   มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในงานพัฒนารายได้  และงานผลประโยชน์และงานเร่งรัดรายได้

    -เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลังในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานการจัดการงานด้านต่าง ๆ  และงานเอกสารภายในกองคลัง

    -จัดการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานการจัดการงานด้านต่าง ๆ และงานเอกสารภายในฝ่ายพัฒนารายได้     

    -งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล 

    -งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

    -งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

    -งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

    -งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

    -รับผิดชอบ ดูแล  ตรวจสอบและควบคุมการรับแบบ ภ.ร.ด.๒ , แบบ ภป๑ , ภ.บ.ท.๕ พร้อมประเมิน

    -ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำยอดรายงานลูกหนี้และรายงานต่าง ๆ ภายในฝ่ายพัฒนารายได้

    -ตรวจสอบความถูกต้องในเสร็จภาษีต่าง ๆ

    -ควบคุมการนำเงินฝากธนาคารและการจัดทำใบสรุปนำเงินส่งของแต่ละวัน

    -ตรวจสอบความถูกต้องของมาตรฐาน ๓ ทุกสิ้นเดือน

    -รับผิดชอบ กำกับดูแล และควบคุมการจัดทำทะเบียนคุม  ควบคุมการบันทึกข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และดูแลจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระภาษี

    -รับผิดชอบ  ดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุมการปฎิบัติงานทุกงานภายในฝ่ายพัฒนารายได้ ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

    -รับผิดชอบติดตามเร่งรัดจัดเก็บรายได้ทุกประเภท

    -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    งานผลประโยชน์และกิจการเทศพาณิชย์ 

    -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง   หัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการเทศพาณิชย์

    -เป็นผู้ช่วยในการควบคุม  กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานการจัดการงานด้านต่าง ๆและงานเอกสารภายในฝ่ายพัฒนารายได้

    -งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายงานทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

    -งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕)

    -งานนรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น 

    -งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนกงานเจ้าหน้าที่

    -งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

    -งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น

    -งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องถที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

    -งานเก็บรักษา  และนำส่งเงินประจำวัน

    -งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

    -งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

    -งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์ฺเสียภาษีทราบล่วงหน้า

    -งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายงานทรัพย์สิน  หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

    -งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน กรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นภายในกำหนด

    -งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายภาษีท้องที่  (ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

    -งานเกี่ยวกับการดำเนินการยีดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

    -งานบันทึกข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

    -งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้

    -รับผิดชอบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย

    -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และงานอื่นที่เกี่่ยวข้องหรือตามที่ได้ร้บมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    งานพัฒนารายได้ 

    -ปฎิบัติงานในตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนารายได้

    -วิเคราะห์ วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้ของเทศบาล

    -งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขอุปสรรคในการจัดเก็บรายได

    -งานพิจารณา  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน  และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และรายได้อื่น

    -งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด

    -งานจัดทำประมาณการรายรับประจำปีของเทศบาล

    -งานตรวจสอบและหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารายได้

    -งานวางแผนและจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

     -งานกำหนดอัตราขั้นต่ำของการประเมินค่ารายปีในการให้เช่าทรัพย์สิน

     -งานจัดทำแผนพัฒนารายได้เทศบาล   

     -งานจัดเก็บและลงรายการเกี่ยวกับรายรับในทะเบียนผลประโยชน์และทะเบีบนคุมผู้ชำระภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

     -งานเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและลูกหนี้ค้างชำระ 

     -งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีทุกประเภท

     -งานจัดทำรายงานภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตควบคุมกิจการค้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เป็นรายได้ของเทศบาล

      -งานอุทรธรณ์   

     -งานบัญชีภาษีคงค้าง  

     - งานลงทะเบียนต่าง ๆ

     -เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

     -ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระทุกประเภทเร่งรัด  ติดตาม  ทวงถาม  ดำเนินการทางกฎฆมายเพื่อให้ภาษีค้างชำระดังกล่าวให้ลดน้อยลงหรือกรณีที่ต้องจำหน่ายก็ให้ดำเนินการตามระเบียบ ทางราชการ

     -งานบันทึกข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

     -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัยบัญชา

     ฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 

     งานแผนที่ภาษี/งานทะเบียนทรัพย์สิน/งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ

      -กำกับ ควบคุม  ดูแล  งานแผนที่ภาษี  งานทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิ

      -ปฎิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานแผนที่ภาษี  หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการขัอมูลแผนที่่ภาษี

      -รับผิดชอบและควบคุมการจัดทำแผนที่แม่บท  แบ่งโซน  แบ่งบล็อก  และทะเบียนทรัพย์สิน

      -รับผิดชอบและควบคุมงานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

      -รับผิดชอบและควบคุมงานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสชื่อ  เจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕)

      -รับผิดชอบและควบคุมงานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี

      -รับผิดชอบและควบคุมการจัดทำรายงานประจำเดือน

      -รับผิดชอบและควบคุมงานบริการข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

      -รับผิดชอบและควบคุมการจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล

      -รับผิดชอบและควบคุมงานบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

      -รับผิดชอบและควบคุมปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่่เกี่ยวข้อง

      -รับผิดชอบและควบคุมงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

      -รับผิดชอบและควบคุมงานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี

      -รับผิดชอบและควบคุมงานคัดลอกข้อมูลที่ที่ดิน

      -รับผิดชอบออกสำรวจภาษีที่ดิน  ภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย  และภาษีการค้า

      -รับผิดชอบเขียน ผ.ท. ๑,๒,๓  เขียนลงสมุดคุมโฉนด

      -รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้

      -เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ  ในการควบคุม  กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานการจัดการงานด้านต่าง ๆ และงานเอกสารภายในฝ่ายแผนที่ภาษี

      -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ

      งานธุรการ     

      -ปฎฺิบัติงานในตำแหน่ง  หัวหน้างานธูรการกองคลัง 

      -รับผิดชอบงานจัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายในกองคลัง

      -รับผิดชอบร่าง พิมพ์  ส่ง หนังสือโต้ตอบกับส่วนราชการต่าง ๆ

      -รับผิดชอบงานตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาและเอกสารก่อน-หลังเสนอผู้บังคับบัญชา     

      -รับผิดชอบงานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง

      -รับผิดชอบในการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินกองคลัง

      -รับผิดชอบในงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกเทศบาลตำบลนายาง

      -รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

      -รับผิดชอบงานเสนอเอกสารประกอบเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จ ความชอบเป็นพิเศษ

      -รับผิดชอบงานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

      -รับผิดชอบงานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

      -รับผิดชอบงานสวัสดิการของกองคลัง

      -รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและดูแลแฟ้มเอกสารทั้งก่อนและหลังนำเสนอผู้บังคับบัญา

      -ควบคุมการทำงานในหน้าที่ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

      -ปฎิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแนห่งและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

           

      

 

กองช่าง

งานธุรการ

     ผู้อำนวยการกองช่าง 
     - ให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นหัวหน้าและให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการเป็นผู้ช่วย

งานควบคุมอาคารตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

     นายช่างโยธา
     - ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ช่างเขตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบสาธารณูปโภคต่าง ๆ                   เช่น ท่อระบายน้ำ, ไฟฟ้า และงานอื่นที่ปรากฎในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

งานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

     นายช่างโยธา
     - ให้นายช่างโยธา เป็นหัวหน้า และผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง

งานระวังชี้แนวเขต เรื่องร้องเรียน และกรณีพิพาท

     นายช่างโยธา
     - มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการระวังชี้แนวเขต เรื่องร้องเรียนและกรณีพิพาท 
     - โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง

งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

     นายช่างไฟฟ้า
     - มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบดูแลรักษาและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
     - การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ
     - โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง 

งานสวนสาธารณะ

     นายช่างโยธา
     - ให้นายช่างโยธา เป็นหัวหน้า โดยมี พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนสวน และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงาน                          ขับเครื่องจักรกลเบาเป็นผู้ช่วย
     - โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง 

กองการศึกษา

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

งานธุรการและการเงิน

     เจ้าพนักงานธุรการ
     - งานสารบัญ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     - งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
     - งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัของทางราชการ
     - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
     - งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
     - งานสวัสดิการต่าง ๆ
     - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการศึกษา  รวมถึงการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน
     - งานจัดทำฎีกาต่าง ๆ
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการ

     นักวิชาการศึกษา
     - งานประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลและดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - ทำหน้าที่ประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ในการจัดทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
     - งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
     - งานจัดตั้ง ยุบ เลิกสถานศึกษา
     - งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - จัดตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรม          ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
     - งานส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กฯ
     - งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลและ                    กองการศึกษา
     - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - งานสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และชุมชน
     - งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
     - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานฝ่ายบริหารการศึกษา

   หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     - งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
     - งานเกี่ยวกับการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
     - งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
     - งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา เกี่ยวกับอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชน
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
     - งานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
     - ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา
     - ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา เช่น การจัดตั้งชมรมมูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา
     - การดำเนินงานกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
     - งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
     - การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
     - งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

     - งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
     - งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
     - งานชุมชนต่าง ๆ
     - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
     - กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
     - จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
     - การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ 
     - การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา
     - การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
     - งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานธุรการ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานสารบรรณ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     - งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
     - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
     - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
     - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
     - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
     - งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
     - งานสวัสดิการต่าง ๆ
     - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
     - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
     - งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     - งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
     - งานสุขาภิบาลโรงงาน
     - งานอาชีวอนามัย
     - งานฌาปนกิจ
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานกวาดล้างทำความสะอาด
     - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
     - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
     - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเผยแพร่และฝึกอบรม

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
     - งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
     - งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
     - งานประเมินผล
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานด้านสุขศึกษา
     - งานอนามัยโรงเรียน
     - งานอนามัยแม่และเด็ก
     - งานวางแผนครอบครัว
     - งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
     - งานโภชนาการ
     - งานสุขภาพจิต
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
     - งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
     - งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
     - งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสัตวแพทย์

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
     - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
     - งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
     - งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
     - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
     - งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
     - งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
     - งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
     - งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
     - งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม

     มีหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้าง ควบคุมดูแล รับผิดชอบงานในกองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบและติดตามประเมินผล วินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้อง สั่งการในงานประจำ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบังคับ ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรักษาการหัวหน้ากองสวัสดิการสังคม เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลหรือทางราชการ เรื่องที่หัวหน้าหน่วยต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

(๑) ฝ่ายพัฒนาชุมชน

              - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการ ปรับปรุงชุมชนของตนเอง

                                                - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

                                                - งานจัดระเบียบชุมชน

                                                 - งานประสานงานและร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

                                                - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

                                                - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล

                                                - งานราชทัณฑ์

                                      (๒) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

                                                - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

                                                - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

                                                - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ

   - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

                                                - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังเคราะห์ภาคเอกชน

                                                - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

                                                - งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

                                                - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

                                                - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

                                      (๓) ฝ่ายสวัสดิการเด็กและเยาวชน

                                                - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

                                                - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

                                                - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองปัญญา

                                                - งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ

                                                - งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมวัย

                                                - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม

  สวัสดิการเด็กและเยาวชน

                                                - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

 

                                      (๔) งานธุรการ

                                                - งานสารบรรณ

                                                - งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

                                                - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

                                                - งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                                - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                                                - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                                                - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

 

กองการประปา

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การจดมาตรวัดน้ำ การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการประปา ดังนี้

งานผลิตและบริการ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานผลิตน้ำประปา
     - งานซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ ท่อส่ง และอื่น ๆ ของงานประปา
     - งานจดมาตรวัดน้ำ
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

งานการเงินและบัญชี

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     - งานออกใบเสร็จเก็บเงินค่าน้ำประปา

     - งานควบคุมการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา
     - งานดูแลทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ประปา
     - งานการบัญชีกองการประปา
     - งานจัดทำคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ
     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)   งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

     1.1งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                    (1) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข
                    (2) งานจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

                    (3) งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                    (4) งานบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e - Plan)                             

                    (5) งานบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e – Plan – eMENSCR)                                

                    (6) งานประสานงานกับหน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ        สาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

                   (7) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี 

                    (8) งานจัดเก็บเอกสาร แจ้งเวียนหนังสือราชการของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                    (9) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                    (10) งานดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ

             1.2 งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                    (1) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล

                   (2) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ

                   (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             1.3 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตเทศบาล ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน และระดับเทศบาล

             1.4 งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล

          2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

             2.1 งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ
                    (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และอำนวย        ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                    (3) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                    (4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                    (5) งานตรวจสอบ กลั่นกรอง การเสนอหนังสือราชการ งานธุรการ

                    (6) งานควบคุมและเก็บรักษาแฟ้มเอกสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ และเรื่องอื่นๆ

                    (7) งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุอุปกรณ์
                    (8) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของกอง

                    (9) งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา พัสดุ

                  (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2.2 งานประชาสัมพันธ์

                      (1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

                      (2) งานจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล

                     (3) ประกาศเสียงตามสาย และประกาศเสียงตามสายเคลื่อนที่

                    (4) งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เสียงตามสาย ตลอดจนตรวจสอบการส่งกระจายเสียงตามสาย

                    (5) งานบันทึกภาพผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

                    (6) งานพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนายาง

                    (7) งานประสาน งานสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่นในการประชาสัมพันธ์

                    (8) งานประชาสัมพันธ์ทางรถยนต์กระจายเสียง

                    (9) งานประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าว

                    (10) ควบคุม ดูแล กำกับการจัดทำบอร์ด ป้าย ข้อมูล ความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

                    (11) วางแผน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ หรือประชาชนที่มาติดต่อ        ราชการ

                    (12) งานติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงาน      ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

           2.3 งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล  

                    (1) งานดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาล                                      

                    (2) งานจัดทำสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ สปอร์ตวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน        

                    (3) งานออกแบบ ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ