ข้อมูลเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

 

     เทศบาลตำบลนายาง เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก

สุขาภิบาลนายางเป็น "เทศบาลตำบลนายาง" โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116

ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล

เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีนางสาวนิตยา  พรสมบูรณ์ศิริ

ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นคนแรก

 


ความหมายของตราเทศบาล

ชื่อที่อยู่วงกลมภายนอก

ดวงตรากำหนดเป็นรูปวงกลม  มีรัศมีผ่านศูนย์กลางกว้าง  5 ซม.

มีชื่อ  "เทศบาลตำบลนายางจังหวัดเพชรบุรี"  อยู่วงกลมด้านนอก

เดิมใช้คำว่า  สุขาภิบาลนายาง  จังหวัดเพชรบุรี

บริเวณในภายในวงกลมด้านใน

ตอนกลางวงกลมด้านในมีรูป

**  ต้นยาง  เป็นพันธ์ุไม้ในอดีตที่มีมากในบริเวณนี้

**  ทุ่งนา  ในบริเวณนี้  อดีตมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก

**  ภูเขาในบริเวณนี้  มีภูเขาที่สำคัญคือ  เขาไม้นวล  เขานายาง  เเละ  เขาน้ำตก 

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข”

 

คำขวัญ

พื้นที่ 3 ตำบล  คนจิตใจงาม

เกษตรกรรมสวนผสม  ชมถ้ำค้างคาวยามเย็น

สวยเด่นสำนักงาน

 

พันธกิจ

1. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

2. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม

    จารีตประเพณี

3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ตำบลดอนขุนห้วย 1,657 2,506 2,635 5,141 คน
หมู่ที่ 1 บ้านสระพระพัฒนา 246 226 239 465 คน
หมู่ที่ 2 บ้านร่องระกำ 198 357 383 740 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเผาถ่าน 409 584 608 1,192 คน
หมู่ที่ 4 บ้านหัวเกาะ 122 207 188 395 คน
หมู่ที่ 5 บ้านดอนขนุนห้วย 407 712 739 1,451 คน
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา 188 296 313 609 คน
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านวังยาว 2 117 124 165 289 คน
ตำบลเขาใหญ่ 3,781 4,781 5,105 9,886 คน
หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านตลาดใหม่ 147 223 228 451 คน
หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านเขาไม้นวล 385 336 355 691 คน
หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา 464 418 479 897 คน
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านห้วยหิน 283 453 467 920 คน
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านไร่เนิน 238 337 363 700 คน
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านเขาใหญ่ 372 346 377 723 คน
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองยาว 455 520 612 1,132 คน
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหุบกระพง 1 548 847 877 1,724 คน
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหุบกระพงเขาโป่ง 0 0 0 0 คน
หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านไร่บน 296 255 277 532 คน
หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านหุบกระพง 312 649 682 1,331 คน
หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา 281 397 388 785 คน
ตำบลนายาง 1,216 1,814 1,970 3,784 คน
หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านบ่อ 56 65 82 147 คน
หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านนายาง 2 136 194 205 399 คน
หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านนายาง 3 196 254 273 527 คน
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านนายาง 4 84 121 137 258 คน
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านเนินทราย 233 363 380 743 คน
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านโคกเศรษฐี 124 203 211 414 คน
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านดอน 147 250 285 535 คน
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านไร่ 120 190 191 381 คน
หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านนายาง 120 174 206 380 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

 

ที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลนายาง ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองประมาณ   188.88 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาใหญ่ , ตำบลดอนขุนห้วย , และตำบลนายาง มีทั้งหมด 27 หมู่บ้าน 28 ชุมชน

อาณาเขต

        ทิศเหนือ            ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ 

                               และอำเภอท่ายาง

        ทิศใต้               ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ

        ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชะอำ

        ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเขตอำเภอท่ายาง

จำนวนประชากร

     ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ 30 เดือนกันยายน 2559  

     มีจำนวนทั้งสิ้น 19.097 คน แบ่งเป็น ชาย 9,143 คน หญิง 9,740 คน 

ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 99.97 คนต่อตารางกิโลเมตร

ลักษณะการใช้ที่ดิน

ตำบลเขาใหญ่

     ตำบลเขาใหญ่ มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะบางส่วนเป็นที่ราบ บางส่วนเป็นที่ดอน

ตำบลดอนขุนห้วย

     ตำบลดอนขุนห้วยมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบภูเขา

ตำบลนายาง

     การใช้ที่ดินของตำบลนายาง ในที่ดอนจะเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และไม้ผล

ไม้ยืนต้น ที่ราบใช้ทำนา และไร่นาสวนผสม ส่วนที่ลุ่มใช้ทำนาเพียงอย่างเดียว

การเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง

     เทศบาลตำบลนายาง มีเขตการปกครองทั้งหมด 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ดังนี้

     1. ตำบลเขาใหญ่               จำนวน              11   หมู่บ้าน      12   ชุมชน

     2. ตำบลนายาง                 จำนวน                9   หมู่บ้าน        9   ชุมชน

     3. ตำบลดอนขุนห้วย          จำนวน                7   หมู่บ้าน        7   ชุมชน

พื้นที่

     เทศบาลตำบลนายาง  มีพื้นที่  ประมาณ   188.88  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

        ทิศเหนือ            ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ 

                               และอำเภอท่ายาง

        ทิศใต้               ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ

        ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชะอำ

        ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเขตอำเภอท่ายาง

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

     ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เป็นหลัก  รองลงมาคือรับจ้าง  การค้า  และการบริการ

1.  การเกษตรกรรม

2.  การพาณิชยกรรม

     2.1  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

          - สถานีบริการน้ำมัน             จำนวน              6     แห่ง

          - ตลาดสด                         จำนวน              1     แห่ง

          - ร้านค้าทั่วไป                     จำนวน          126     แห่ง

          - สหกรณ์ (เครดิตยูเนี่ยน)      จำนวน              2     แห่ง

          - อื่น ๆ (บ้านเช่า อู่ซ่อมรถ ตัดผม เสริมสวย ต้นไม้ ของเก่า ร้านอาหาร)

          จำนวน             147          แห่ง

ที่มา  :  กองคลัง  เทศบาลตำบลนายาง  (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2557)

     2.2  สถานประกอบการด้านบริการ

     -  โรงแรม                       จำนวน              4     แห่ง

ที่มา  :  กองคลัง  เทศบาลตำบลนายาง  (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2557)

     2.3  การอุตสาหกรรม

             -  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ  จำนวน  38 แห่ง ประกอบด้วย

    ตำบลเขาใหญ่         จำนวน              23   แห่ง

    ตำบลนายาง           จำนวน                7   แห่ง

    ตำบลดอนขุนห้วย    จำนวน                8    แห่ง

3.  การท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว  ได้แก่

       -  ถ้ำค้างคาวนายาง  อยู่บริเวณหมู่ที่  2  ต.นายาง

       -  ถ้ำเขาพระนาขวาง (ถ้ำพระนอน)  มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หมู่ที่  2  ต.นายาง

       -  เจดีย์ทุ่งเศรษฐี  หมู่ที่  6  ต.นายาง  

       -  ถ้ำเขาตาจีน      หมู่ที่  7  ต.นายาง

4.  การปศุสัตว์  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือ  ครัวเรือน  แบ่งได้ดังนี้

5.  การประมงและสัตว์น้ำ

ด้านสังคม

     ชุมชน  (ข้อมูล  ณ เดือนธันวาคม 2556)

     เทศบาลตำบลนายาง   มีทั้งหมด  27  หมู่บ้าน   28  ชุมชน   จำนวน  5,991  ครัวเรือน

     1. ตำบลเขาใหญ่               จำนวน              11   หมู่บ้าน      12   ชุมชน

     2. ตำบลนายาง                 จำนวน                9   หมู่บ้าน        9   ชุมชน

     3. ตำบลดอนขุนห้วย          จำนวน                7   หมู่บ้าน        7   ชุมชน

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

     -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา          จำนวน           10    โรงเรียน

     -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา           จำนวน             1    โรงเรียน

     -  วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา           จำนวน             1    วิทยาลัย   

     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    จำนวน           10    ศูนย์

ศาสนา

     ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลนายางนับถือศาสนาพุทธ

วัฒนธรรม

     - ประเพณีที่สำคัญของเทศบาล  ได้แก่

        1.  ประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายนของทุกปี  มีกิจกรรมสรงน้ำพระ 

             รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   การขอพรผู้ใหญ่  การจัดขบวนแห่ของชุมชน

             การก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงมหรสพต่าง ๆ ฯลฯ

        2.  ประเพณีที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การทำบุญ 

             ตักบาตร  การเวียนเทียน  การหล่อเทียนจำนำพรรษา  ปลูกต้นไม้  เป็นต้น

 

 

 

 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     การเดินทางส่วนใหญ่อาศัยรถยนต์  ทางเท้า  ซึ่งการคมนาคมจะสะดวกสบาย

สามารถเชื่อมต่อได้  ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลัก 

การประปา

     เทศบาลตำบลนายาง   มีการประปา  2  ระบบ มีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 3,535 ราย  ดังนี้    

     1.  การประปาของเทศบาลตำบลนายาง   มีผู้ใช้น้ำ  จำนวน  2,459  ราย

          1.1  ตำบลเขาใหญ่       จำนวน  2,131  ราย

          1.2  ตำบลนายาง         จำนวน    133  ราย

          1.3  ตำบลดอนขุนห้วย   จำนวน    195  ราย

ที่มา  :   กองการประปา  เทศบาลตำบลนายาง   (ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2557)

     2.  การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเพชรบุรี มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 1,076 ราย

          2.1  ตำบลเขาใหญ่        จำนวน    288  ราย

          2.2  ตำบลนายาง           จำนวน    469  ราย

          2.3  ตำบลดอนขุนห้วย    จำนวน    323  ราย

ที่มา :  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี   (ข้อมูล  ณ  เดือนมกราคม  2556)

ไฟฟ้า

     ปัจจุบันการดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง

อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลตำบลนายางมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

การสื่อสาร

     1.  โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลจะประกอบด้วย  โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์สาธารณะ  

          และโทรศัพท์เคลื่อนที่

     2.  ไปรษณีย์   เทศบาลไม่มีที่ทำการไปรษณีย์  จะใช้บริการจากที่ทำการไปรษณีย์

          อำเภอชะอำ

     3.  ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย/หอกระจายข่าว  

การสาธารณสุข 

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน                  5  โรงพยาบาล

     -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)     จำนวน             294  คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     -  สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป เช่น ไหม้หญ้าในช่วงหน้าแล้ง

     -  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ประกอบด้วย

     1.  รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน  1  คัน     แยกเป็น (ความจุน้ำ) 

          -  จุน้ำได้  5,000  ลิตร

     2.  รถบรรทุกน้ำ  จำนวน  4  คัน  แยกเป็น (ความจุน้ำ)

          -  จุน้ำได้ 10,000 ลิตร         จำนวน    1  คัน

          -  จุน้ำได้ 12,000 ลิตร         จำนวน    1  คัน

          -  จุน้ำได้  5,000  ลิตร         จำนวน    2  คัน

     3.  รถยนต์กู้ภัยเล็ก                   จำนวน    1  คัน

     4.  รถยนต์ตรวจการณ์                จำนวน    1  คัน

     5.  พนักงานดับเพลิง                 จำนวน  14  คน

     -  มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

     -  การเตรียมพร้อมคอยเหตุ 24  ชั่วโมง

     -  มีอัตรากำลัง  อปพร.  ที่พร้อมจะช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ขยะ

     1)  รถยนต์ที่ใช้กำจัดขยะ  รวม  4  คัน   แยกเป็น

     -  แบบอัดท้าย                  จำนวน  3  คัน

     -  แบบเปิดข้างเทท้าย        จำนวน  1  คัน

     2)  ขยะที่เก็บได้   ประมาณ  10  ตัน/วัน

     3)  ขยะที่กำจัดใช้  วิธีฝังกลบโดยใช้ร่วมกับสถานที่กำจัดขยะ  โดยวิธีฝังกลบ

          ของเทศบาลเมืองชะอำ

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

     1.  ภูมิอากาศ

     -  อากาศโดยทั่วไปไม่หนาวหรือร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ  28 องศาเซลเซียส

     2.  แหล่งน้ำ

     - อ่างเก็บน้ำ    ได้แก่

        1.อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ  หมู่ 5  ต.ดอนขุนห้วย  ความจุ  0.81  ล้านลูกบาศก์เมตร

           พื้นที่รับประโยชน์  2,600 ไร่

        2.อ่างเก็บน้ำหุบกะพง  หมู่ 10  ต.เขาใหญ่  ความจุ  0.26  ล้านลูกบาศก์เมตร

           พื้นที่รับประโยชน์   3,500 ไร่

        3.อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง หมู่ 10 ต.เขาใหญ่ ความจุ 0.7 ล้านลูกบาศก์เมตร

           พื้นที่รับประโยชน์   1,000 ไร่

        4.อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว  หมู่ 8 ต.เขาใหญ่

     - ฝายทดน้ำ  จำนวน  1  แห่ง  คือฝายทดน้ำดอนขุนห้วย  หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย

       ความจุ 0.25  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่

 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน