ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 มกราคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 มกราคม 2565 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 ธันวาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 ตุลาคม 2564 ประกาศรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 เมษายน 2564 ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 ธันวาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ธันวาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564