ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 มกราคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ธันวาคม 2565 รายงานยอดคงเหลือสิ้นไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ธันวาคม 2565 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 ตุลาคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 กรกฎาคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 เมษายน 2565 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 มกราคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2