ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 มกราคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มกราคม 2563 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2562 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ธันวาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 17 ธันวาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มกราคม 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561