ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 27 มีนาคม 2567 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 มีนาคม 2567 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 กุมภาพันธ์ 2567 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 มกราคม 2567 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 มกราคม 2567 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 14 ธันวาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 ตุลาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กรกฎาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 เมษายน 2566 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 17 กุมภาพันธ์ 2566 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1