ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 15 results.
ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.64-มีนาคม 2565)
ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)
ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไตรมาสที่ 2 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564