แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 5 results.
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 )ปรับปรุงครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)