ให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมรายการหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่าสำนักงานคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ใขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมรายการหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ันยายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง