ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 19 กันยายน 2566
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พระเทพปวรเมธี ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ ในการนี้นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ได้มอบหมายให้นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง ไปร่วมพิธีต้อนรับคณะในครั้งนี้ พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.พระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กล่าวเปิดการลงพื้นที่ โดยมีนายพรชัย ทองมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.เขาใหญ่กล่าวรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมให้คณะกรรมการฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นนายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอชะอำกล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในการนี้ พระเทพปวรเมธี ได้มอบเกียรติบัตร จำนวน 16 ราย พร้อมกล่าวปิดการตรวจติดตามในครั้งนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง