ประชุม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 18 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบหมายให้ นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานในการประชุม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดสาธารณภัย (วาตภัย) ร่วมกับ พ.จ.อ.กิตติพัฒน์ ทะเลน้อย ท้องถิ่นอำเภอชะอำ นายแพทย์ประกาศิต ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ นายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาลตำบลนายาง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง
โดยให้การช่วยเหลือ ความเสียหายจากวาตภัย 3 ราย ได้แก่
1.นางสาวสด คุ้มเมือง บ้านเลขที่ 95/1 ม.5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2.นางสาวดวงฤดี ภักดีเสนา บ้านเลขที่ 107/1 ม.10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
3.นายสุนัน พุ่มพวง บ้านเลขที่ 35 ม.6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง