ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีการศึกษา 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
กองการศึกษาและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนายาง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเผาถ่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นิคมพัฒนาตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างถูกวิธี
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเด็กปฐมวัยให้รู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน
(double arrow right)(double arrow right)ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
- การอพยพหนีไฟ
-การป้องกันเหตุอัคคีภัย
-หนี/ซ่อน/สู้
-การป้องกันเด็กติดภายในรถ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง