โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิรินายกเทศมนตรีตำบลนายางเป็นประธานโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุ บำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันทางศาสนาและวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ ความคิด ความสามัคคี และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ดำเนินการตามโครงการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 หล่อเทียนพรรษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 จัดขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมกับประชาชนไปวัดนิคมวชิราราม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง