โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมจันทิมาบูติก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบหมายให้ นายฉลอง ช้างสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน โดยมีนายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนี้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อเกิดภัย
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน และเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยได้จัดทำ กิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางน้ำ ให้กับเยาวชน อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เรียนอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 9 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง