โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนายาง ประจำปี พ.ศ. 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ณ อาคารหลังเทศบาลตำบลนายาง
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนายาง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาลตำบลนายาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
โดยโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนายาง ประจำปี พ.ศ. 2566 นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง มีความรู้เรื่องประโยชน์ของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และมีความตระหนักในการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่แกนนำประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 200 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชะอำ และคุณวรรณี ดำสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง