ดำเนินการนิเทศ ติดตาม "การประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 26-28 เมษายน 2566
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินการนิเทศ ติดตาม "การประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565" ณ #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศูนย์ฯได้ตรงตามมาตรฐาน เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง