โครงการส่งเสริมและจัดอาชีพแก่สตรีในเขตเทศบาลตำบลนายาง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 เทศบาลตำนายาง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมและจัดอาชีพแก่สตรีในเขตเทศบาลตำบลนายาง ประเภท การทำอาหารและอาหารว่าง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการฝึกอบรม ดังนี้
- วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 -16.30 น. ตำบลเขาใหญ่ ( ณ อาคารจอดรถหลังเทศบาลตำบลนายาง
- วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ต.นายาง ( ณ ศาลา SML บ้านเนินทราย หมู่ 5)
- วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ต.ดอนขุนห้วย
( ณ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 )

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สตรีที่มีอายุตั้ง 18 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
*ท่านที่สนใจ สามารถลงชื่อสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หรือโทร 032 -471398* 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง