ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาเทศบาลตำบลนายาง ดำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 วาระที่ 3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และข้อราชการ ต่างๆ

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ในวันและ เวลา สภานที่ดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง