รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
เทศบาลตำบลนายางรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)ประจำปี 2565 ซึ่งการประเมิน LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.ด้านการบริหารการเงินและการคลัง 4.ด้านการบริการสาธารณะ และ 5.ด้านธรรมาภิบาล
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง