แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พ.ศ. 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการ
หรือมาติดต่อราชการในภารกิจต่าง ๆ หรือในเรื่องอื่น ๆ เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต และผู้ขอรับ สวัสดิการต่าง ๆ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้ที่ เว็บ ไซ ต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/a96gy8 หรือ
สามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ครับ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง