ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เสร็จสิ้นครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากท่านใดประสงค์จะทราบรายละเอียดการประชุม สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในเว็ปไซต์  www.Nayang.go.th   แบรนเนอร์ “กิจการสภาเทศบาล” หัวข้อ “ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปี 2564”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง