พื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยในวันนี้ได้ฉีดพ่นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบกะพงเนื่องจากที่มีฝนตกต่อเนื่อง จึงอาจกลายเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายได้ อีกทั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จะเป็นการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ จึงลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และพ่นหมอกควันตามห้องนักเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร ห้องน้ำ ท่อน้ำ และบริเวณโดยรอบ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
 
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง