ประชุสมภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท ี่ 4 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาเทศบาลตำบลนายาง กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังการประชุมในวัน และเวลา ดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง