สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จำกัด

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ต้นแบบพระราชทาน  บริหารงานโปร่งใส  สืบสานป่านศรนารายณ์

พัมนาคุรภาพชีวิต  เพิ่มผลผลิต  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

1.พัฒนาบุคลากร

2.พัฒนาการบริหารจัดการ

3.ระดมเงินทุน

 

4.ส่งเสริมอาชีพและร่วมพัฒนาชุมชน
 

ธุรกิจของสหกรณ์

1.ธุรกิจสินเชื่อ

2.ธุรกิจเงินรับฝาก

3.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

4.ธุกิจรวบรวมผลผลิต

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปีปัจจุบัน (งบการเงินของสหกรณ์)

1.จำนวนสมาชิก  สมาชิกสามัญ ๔๗๙ คน สมาชิกสมทบ ๓๔ คน

2.ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ ๓๘,๒๒๐,๖๑๑.๘๒ บาท

3.ทุนเรือนหุ้น ๒,๖๗๓,๘๔๐ บาท

4.ทุนสำรอง ๕,๒๐๔,๐๘๗ บาท

 

5.กำไรสุทธิ ๑,๙๓๐,๑๔๓.๘๖ บาท

 

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จำกัด
เลขที่ 99 หมุ่ 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
เบอร์โทร 032-471286  โทร 032-593178
โทรสาร 032-471286
Email  Hupkapong@yahoo.co.th


http://www.coopthai.com