ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน


 

ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนายาง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน
ว่าควรปฎิบัติอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฏจราจร
ประกอบกับที่ผ่านมาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเกิดจาการใช้ถนนมีเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงรถสาธารณะทุกประเภท
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขับเร็ว ประมาท ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย เมาสุรา
รวมถึงไม่สวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มากขึ้น
ซึ่งก่อให้เกิดภาระและปัญหาให้กับสังคมและหน่วยงานที่กำกับดูแล ป้องกัน
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลนายาง  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวของประชาชนในพื้นที่ 
จึงได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการปลอดภัย ร่วมใจ รักวินัย ไร้อุบัติเหตุ จัหงวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีแนวคิดในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้นำในระดับชุมชน
เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นเครือข่ายในการขยายผลไปสู่ชุมชนร่วมกัน

รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย
นำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน