โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
{วันที่ 23 พฤษภาคม 2566}
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาลตำบลนายาง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ร่วมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
- โดยโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้
1.เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น
2.เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและไข้เลือดออกในชุมชน
3.เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน
4.เพื่อลดอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
5.เพื่อป้องกันอัตราการป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก
-โดยจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 110 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มงาน ปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชะอำ จำนวน 2 ท่าน คือ
1.นางสาวภัทรณัฏฐ์ พันพูเขมวันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2.นายอัสนี จีนอ่ำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง