ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภ่ษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2566 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวนได้ตามมาตรา 42 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566
ดังต่อไปนี้
1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอยเกษตรกรรม
2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์อื่นนอกจากข้อ 1 และ 2
4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน?ตามสมควรแก่สภาพ

กรณีสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 032 - 470590

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง