จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.
เทศบาลตำบลนายางร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อนำข้อมูล / ปัญหา มาบูรณาการหาแนวทางแก้ไขสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงให้บริการ แนะนำให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง