การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ด้วยสถานการณ์เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกรทบ และสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัย

** รายละเอียดตามเอกสารแนบ ** 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง