ประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง นายฉลอง ช้างสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง ประธาน ร่วมด้วย นายทัศนัย พวงบุบผา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง,นายนุกูล แสงสินธ์ุ ผู้อำนวยการ รพ.สต.นายาง, นายมานพ มากมูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลนายาง ,นายพิชัย กลิ่นหอม อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 ตำบลดอนขุนห้วย,นางทัศนีย์ สิงห์ภู่ รองปลัดเทศบาลตำบลนายาง และ นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึงมีนางมุกดา หอมกลิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามระเบียบต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง