เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขตเลือกตั้งที่ 1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลนายาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
หากท่านใดไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง ได้ 2 ห้วงเวลาดังนี้
ก่อนวันเลือกตั้ง : ระหว่างวันที่ 20 -26 มีนาคม 2565
หลังวันเลือกตั้ง : ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2565
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุ จะถูกจำกัดสิทธิ ม.42
- สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ถ. , ผ.ถ. , ส.ว.
- สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
- เข้าชื่อถอดถอน ส.ถ. , ผ.ถ.
- การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฝ่าย
การเมือง
- การดำรงตำแหน่ง ผ.ถ. , เลขา ผ.ถ. , ผู้ช่วย ผ.ถ. ,ที่ปรึกษา ผ.ถ.
- ประธานที่ปรึกษา ผ.ถ. , คณะที่ปรึกษา ผ.ถ.
- การดำรงตำแหน่งเลขา ปธ.สภาท้องถิ่น , ผู้ช่วยเลขา ปธ.สภาท้องถิ่น
- เลขา รอง ปธ.ท้องถิ่น
"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง