งดเผา ลดหมอกควัน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลนายาง
ขอความร่วมมือ งดเผา ลดหมอกควัน หรือการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า
"ลดมลพิษ ลดหมอกควัน เราทุกคนช่วยได้ "
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง