ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 1- 30 กันยายน 2564

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านไดสนใจหรือประสงค์ที่จะเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในระยะเวลาดังกล่าว

** สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ประชุม เมื่อสภาเทศบาลฯ ประกาศกำหนดวัน ประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง