นำสิ่งของไปมอบแก่ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 )

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง ผู้ใหญ่บ้าน และคณะ เป็นตัวแทนในการนำสิ่งของไปมอบแก่ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ซึ่งเป็นผู้ทำงาน หรืออยู่ไกล้ผู้ที่อยู่ในสถานที่เสี่ยง แต่รับผิดชอบตัวเองและสังคม โดยการกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย โดยที่ไม่มีการติดไวรัส โควิด 19

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง