ประเมิณแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนายาง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้เข้ารับบริการหรือติตต่อราชการในการภารกิจต่างๆ เช่น ผู้เสียภาษี ผู้มาขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบฯ ผู้มาขอรับสวัสดิการต่างๆ และผู้มารับบริการ/ติดต่อเรื่องอื่นๆ
ร่วมตอบประเมิณแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตาม URL: https://itas.nacc.go.th/go/eit/a96gy8 หรือ สแกน QR Coad ด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง