โครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราช ฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสมาชิกชาวไร่ ผักด้วยความห่วงใย และทรงมีพระราชดำริ สมาชิกกลุ่มชาวไร่ผักมีที่ดินทำกินเพียงครอบครัวละ ๒-๘ ไร่ ไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชีพ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ นายเอนก พยัครฆันตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในสมัยนั้น จัดหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ ให้แก่สมาชิกทำกินครอบครัวละ ๑๕ ไร่ คล้ายกับสมาชิกรุ่นที่ได้ย้ายไปอยู่ในโครงการหุบกะพง

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้จัดหาที่ดินในตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ ที่ชาวบ้านเรียกว่า "ดอนขุนห้วย" เป็นที่สาธารณะประเภททุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน ๒,๕๘๑ ไร่ พร้อมทั้งได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบเกี่ยวกับโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๔ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นชอบ และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เริ่มดำเนินการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ โดยรัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนขุนห้วยและทำการรังวัดจัดสรรที่ดินเป็นแปลง ๆ ละ ๑๕ ไร่ รวม ๑๕๓ แปลง ต่อมาได้คัดเลือกสมาชิกชาวสวนผักและจากผู้สมัครทั้งในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน จับสลากเข้าอยู่อาศัยและทำกินตั้งแต่กลางปี ๒๕๑๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วยทุกคราเมื่อเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวลหัวหิน ต่อมาได้ทรงให้จัดสรรที่ดินเพิ่มอีก ๑,๔๐๙ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา แบ่งเป็นแปลง ๆ ละ ๑๕ ไร่ รวม ๙๗ แปลงตังอยู่หมู่ที่ ๕ และ ๖ ตำบล ท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งติดกับโครงการแรกเรียกว่า "ดอนขุนห้วย ๒" เพื่อให้ลูกหลานของสมาชิกในโครงการดอนขุนห้วย ๑ และราษฎรในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเข้าอยู่อาศัยทำการเกษตร ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙
 

วัตถุประสงค์

 

๑. เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิกกลุ่มชาวสวนผัก ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ ลูกหลานของสมาชิก โครงการดอนขุนห้วย ๑ และราษฎรที่ยากจนในเขตจังหวัดเพชรบุรี ให้มีที่ดินทำกินเพียงพอแก่อัตภาพทั้งในการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย
๒. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรที่เข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการจัดสรรที่ดิน มีการรวมกลุ่มในการประกอบ อาชีพเกษตรกรรม อันเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งสหกรณ์ต่อไป
๓. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในที่ดินจัดสรรได้ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแผนใหม่ มีความรู้และเข้าใจในการช่วยตนเองตามหลักการพัฒนาชุมชน
๔. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่ยังไม่เคยทำประโยชน์ ให้เป็นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยอาศัยวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ เข้าช่วย
๕. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพของตนเองในที่ดินที่ได้รับจัดสรร และมีที่ทำกินตกทอดถึงลูกหลานต่อไป

 

การดำเนินงานในส่วนสหกรณ์

 

ในปี ๒๕๑๙ สมาชิกโครงการประสบปัญหาการขายผลิตผลได้ในราคาต่ำ และมีปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ จังหวัดเพชรบุรีจึงขอความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาดำเนินการให้คำแนะนำรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ชื่อ "สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยเขามดแดง จำกัด" เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๐ สมาชิกแรกตั้ง ๒๐๑ คน ในปี ๒๕๒๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการดอนขุนห้วยทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำ แก่สหกรณ์ในโครงการ

 

ปี ๒๕๒๔ สมาชิกประสบกับสภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกัน ๓ ปี ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายมากและราคาตกต่ำ สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถส่งชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ได้ ประกอบกับสหกรณ์มีฐานะการเงินอ่อนแอทำให้สหกรณ์ขาดทุนหลายปีไม่สามารถชำระหนี้ ธกส. ได้จึงถูก ธกส. ฟ้องล้มละลาย ต่อมาในปี ๒๕๓๑ สมาชิกโครงการได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นใหม่ชื่อว่า "สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด" ได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๑ สมาชิกแรกตั้ง ๗๒ คน ดำเนินธุรกิจซื้อและธุรกิจ ขาย โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์ และขอกู้เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หน่วยสาธิตสหกรณ์ดอนขุนห้วย จำนวน ๑ ไร่ เพื่อเป็นแปลงขยายพันธุ์แจกจ่ายในพื้นที่โครงการสำหรับป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
๒. โครงการส่งเสริมการปลูกสับปะรด เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีรายได้และลดต้นทุนในการปลูก สับปะรด ดำเนินการใน ๒ โครงการ ส่งเสริมการปลูกเมื่อปี ๒๕๒๙ สมาชิกในโครงการจะได้รับความช่วยเหลือในการใช้บริการไถที่ดินและให้ยืมหน่อพันธุ์สับปะรด กำหนดชำระคืนค่าบริการเป็นหน่อตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด หรือตามหลักเกณฑ์อื่นของโครงการ
๓. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และนำมูลสุกรมาปรับปรุงดิน
๔. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา ดำเนินการโดยร่วมมือกับสถานีประมงน้ำจืดเพชรบุรี แจกพันธุ์ปลานิลและปลายี่สกเทศ และศูนย์ช่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขุดบ่อเลี้ยงปลาให้แก่สมาชิก ปัจจุบันสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๓๐ ราย ทำการเกษตรแบบผสมผสานบนขอบบ่อและเลี้ยงปลาร่วมกับโครงการอื่นเริ่มโครงการเมื่อปลายปี ๒๕๓๗
๕. โครงการศิลปาชีพเลี้ยงไหม เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีอาชีพเสริมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยประสานงานกับสำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย และส่งผลิตผลให้กับสำนักพระราชวัง
๖. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลเพื่อจำหน่าย เพื่อส่งเสริมสมาชิกเปลี่ยนพื้นที่ดินที่เหมาะสมมาปลูกไม้ผลไม้ประดับแทนการปลูกสับปะรด และรู้จักเทคนิคการผลิตพันธุ์ไม้ดอกและไม้ผลออกจำหน่าย
๗. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ "ผักอนามัย" เพื่อส่งเสริมสมาชิกลดการใช้สารเคมีรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมและมีความรู้ใหม่ ๆ ไปเผยแพร่ในกลุ่มสมาชิก มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๔๐ ราย พื้นที่ปลูกประมาณ ๘ ไร่ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘

 

นอกจากโครงการข้างต้นแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้ส่งเสริมการดำเนินโครงการอื่นและส่งเสริมธุรกิจของสหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชิกอย่างครบวงจรด้วย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ด้วยทุน ดำเนินงานทั้งสิ้น ๑.๕ ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๒.๓ ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อ และธุรกิจการขาย สหกรณ์มีกำไรสุทธิจากธุรกิจดังกล่าว ประมาณ ๖๐,๑๐๐.- บาท

กลุ่มสตรีในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย GPS : 12.869855, 99.920393