ไร่ทองหทัย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่ทองหทัย

จิตอาสาภาคประชาชน
โครงการ เกษตรกลับคืนสู่วิถีพึ่งตนเองยั่งยืน

..ปัญญาสยามประเทศ ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ฐานเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเอง ไร่ทองหทัย
กสิกรรมธรรมชาติ
ชุมชนบ้านนายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เชิญชวนชาวจิตอาสามาร่วมคิดร่วมทำ 
ยินดีน้อมรับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สนุกๆค่ะ :)

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ / ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อ.ชะอำ / ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

A learning base for the self-reliance agriculture, in the context of Sufficiency Economy.
THT, Thonghathai farm. Phetchaburi, Thailand

======
๏ ปฏิบัติการนี้ เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ ต่างวงการ ที่น้อมนำและพยามแปลความหมายของหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ผ่านเกษตรวิถีธรรมชาติ 
๏ กลุ่มเล็กๆนี้ขอขอบคุณหลายท่าน หลายองค์กร เกษตรกรอาชีพ ที่กรุณาให้คำแนะนำระหว่างที่เราทดลองหลายสิ่ง เนื่องจากแต่ละคนเชี่ยวชาญต่างกัน
๏ ศก.พอเพียง สำคัญที่ การกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสม และสมเหตุสมผล ยึดมัชฌิมาปฏิปทาและความใจเย็น

======

๏ Thonghathai farm activity is actually one of our voluntary parts of life 

๏ We, in fact, learn from real farmers and folks, as well as local gov unit; they teach us so much. 

๏ We're doing this on a land devoted as a kind-of volunteer spirit to exercise the Thai King's Sufficiency Economy philosophy. 

๏ Hopefully this private demonstration/workshop will encourage folks in rural area to be proud of their motherland.

๏ Yet, we welcome any voluntary sector (or community sector) to set up or join a knowledge sharing session.

๏ By the way, don't forget to click "Like" on this Thonghathai page to keep up further activity ^_^

๏ Then again, you are more than welcome to send us your knowledge contribution.

======
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ


======
222 หมู่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

https://th-th.facebook.com/tht.farm/

GPS : 
12.869584, 99.948105