วัดไร่มะม่วง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

...ประวัติพอสังเขป...
*** วัดไร่มะม่วง(พระราชดำรัส)"ป่าดอนขุนห้วย" ***
หมู่5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

...เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดเขามดแดง(สำนักสงฆ์) เริ่มก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2515 โดยอดีตเจ้าอาวาส หลวงพ่อเนียม สุทันโต
ในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานที่ดินให้ราษฎรทำมาหากิน พื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่
เปิดเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย และขึ้นเป็นตำบลดอนขุนห้วย แล้วชาวบ้านจึงเรียกวัดดอนขุนห้วย(สำนักสงฆ์)...

...วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางบระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จ
เยี่ยมราษฎร ชาวบ้านดอนขุนห้วย พร้อมทั้งทรงเสด็จเยี่ยมวัดดอนขุนห้วย(สำนักสงฆ์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ
ปลูกต้นมะม่วงนาๆพันธุ์ ซึ่งมีพันธุ์อกร่องทองเป็นต้น หลวงพ่อเนียม อดีตเจ้าอาวาส เข้าเฝ้าและทูลถาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อให้พระองค์ทรงตั้งชื่อให้กับวัดเพื่อเป็นศิริมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสกับหลวงพ่อเนียม อดีตเจ้าอาวาสว่า
"เราพึ่งปลูกต้นมะม่วงเสร็จเดี๋ยวนี้ ก็ให้ใช้ชื่อ วัดไร่มะม่วงนะหลวงพ่อ" ดังนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งชาวบ้านดอนขุนห้วย
จึงเรียกตามกันมาว่า วัดไร่มะม่วง เพื่อความเป็นศิริมงคลจวบจนทุกวันนี้...

...วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2541 หลวงพ่อเนียม สุทันโต อตีดเจ้าอาวาสได้มรณภาพ ทางคณะชาวบ้านดอนขุนห้วย
ได้กราบอาราธนาพระครูภาวนาวัชราภรณ์ (หลวงพ่อพฤหัส) จากวัดห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
มาเป็นเจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง(พระราชดำรัส)"ป่าดอนขุนห้วย" เมื่อพระครูภาวนาวัชราภรณ์ (หลวงพ่อพฤหัส)
ด้เห็นความสัปปายะของสถานที่ซึ่งยังเป็นป่าเขาและมีความร่มเย็น เห็นสมควรเหมาะแก่การเป็นสถานที่
ศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญภาวณาวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นพระครูภาวนาวัชราภรณ์ (หลวงพ่อพฤหัส)
จึงได้ดำเนินการก่อสร้างพัฒนาศาลาสถาน ที่พักพระภิกษุสงฆ์ สามเณร สถานที่ปฏิบัติธรรม พระอุโบสถ
สวนเฉลิมพระเกียรติสถานที่ประทับ โครงการป่าเปียกตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
อื่นๆอีกมากมาย พระครูภาวนาวัชราภรณ์ (หลวงพ่อพฤหัส) พัฒนาศาลาสถานต่างๆ จนสามารถยกฐานะจากสำนักสงฆ์
มาเป็นวัดไร่มะม่วง(พระราชดำรัส)"ป่าดอนขุนห้วย" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งทางวัดยังมีโครงการปฏิบัติธรรม
เจริญภาวนา วิปัสสนากรรมฐานตลอดทั้งปี...

GPS : 12.859621, 99.866767