โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางยุวดี กลั่นยิ่ง