สภาเทศบาลตำบลนายาง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

สายันต์ ม่วงสวาสดิ


เจือ ใยบำรุง


สมชาย เผือกเงิน


สมยศ คุ้มสะอาด


ประจักษ์ วันจันทร์


นายธนวัฒน์ อินทวาด