สำนักปลัดเทศบาล

นิติกรปฎิบัติการ

พุทธาณี พ่วงทอง