กองการประปา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชรินทร์ แป้นทอง