กองการประปา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวสุนทรี มหากลั่น