กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวโสภณา เอี่ยมยัง