กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

นายกิตติกร พรรณรักษ์