กองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางเอมอร เกตุสอาด