กองสวัสดิการสังคม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิรมิตร แท่นประเสริฐกุล