สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเบญจวรรณ ใยบำรุง