สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมณฑา จันทร์แจ่ม