คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนายาง

นายวัน เขียวชะอุ่ม