คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนายาง

นายจิรพัฒน์ สว่างจิตร